Çalışma Koşulları

Çalışma Koşulları

1. Tanımlar

İşbu Çalışma Koşulları, aksi yazılı şekilde kararlaştırılmadığı takdirde DP World Yarımca Liman İşletmeleri ile müşterileri arasındaki hizmet ilişkisinin esaslarını belirleyecek olup Koşullar’da yer alan aşağıdaki sözcük ve ifadeler şu anlama gelmektedir:

 • "Müşteri", DPWY tarafından kendisine veya kendisi namına herhang bir isim altında bir hizmet sunulan veya Terminali kullanan ya da Terminale giren ya da buradaki Hizmet ve imkanları kullanan herhangi bir kişidir;
 • "Müşteri Web Portalı", deniz taşımacılığı şirketleri, acenteler, komisyoncular ve taşımacılar tarafından ithalat ve ihracat mallarının envanter kontrolü için kullanılan bilgilsayar sistemi ile bunu takiben kullanılabilecek her türlü elektronik veri sistemidir. İşbu Koşullar kapsamında, “Müşteri Web Portalı” ayrıca bu tür bir bilgisayar sistemi üzerinden zaman zaman erişilen her türlü ek veritabanı veya interaktif hizmeti de kapsamaktadır;
 • "DPWY", DP World Yarımca adıyla faaliyet gösteren DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş. anlamına gelmektedir;
 • “DPWY DBA Prosedürleri”, DPWY’nin işbu Koşulların 5. maddesi uyarınca DBA hizmetinin sunulmasına ilişkin olarak yayınladığı, http://www.dpworld.com.tr/tr/liman-hizmetleri/dogrulanmis-brut-agirlikdba adresinden ulaşılabilecek olan prosedürlere karşılık gelmektedir;
 • "Mallar", niteliği ne olursa olsun her türlü yük anlamına gelmektedir;
 • "Ekipman", DPWY’ye ait olmayan veya DPWY tarafından kiralanmamış, yük niteliği taşımayan her tür tesis, makine, konteyner, koli, kutu, palet, araç, treyler, kamyon ya da yük arabası anlamına gelmektedir;
 • "Hizmetler", DPWY tarafından ücretli ya da ücretsiz olarak gerçekleştirilen tüm hizmet ve faaliyetler anlamına gelmektedir;
 • "Gemi", her türlü deniz taşıtı, konteyner gemisi, mavna, layter ya da Türk Ticaret Kanunu bağlamında tanımlanmış diğer tüm deniz taşıtlarına karşılık gelmektedir;
 • “SOLAS Sözleşmesi”, 1974 tarihinde yürürlüğe giren ve muhtelif tarihlerde değişikliğe uğramış olan Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi ile Türkiye’de bu sözleşme ile ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü mevzuat anlamına gelmektedir;
 • "Terminal", Mimar Sinan Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No.168, Körfez, Kocaeli adresli Terminal ile bunun üzerinde veya bitişiğinde bulunan, DPWY’nin Hizmetleri için kiraladığı veya farklı bir şekilde bulunduğu her türlü arsa üzerinde yük elleçlemek için kurulan işletmeye karşılık gelmektedir;
 • "Terminal Yöneticisi", Terminal sahasındaki her türlü operasyondan sorumlu olmak üzere dönem dönem DPWY tarafından atanan herhangi bir yönetici anlamına gelmekte olup, söz konusu yöneticinin yardımcılarını ve/veya asistanlarını da kapsamaktadır;
 • "ARS", Müşterilerin, acentelerinin ve çalışanlarının Terminal’e Mal teslim eden veya Terminal’den Mal yükleyen araçların bilgilerini girdiği Araç Rezervasyon Sistemi anlamına gelmektedir;
 • “DBA”, SOLAS Sözleşmesi’nin 6. bölümünün 2. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında belirtildiği şekilde, dolu bir konteynerin Doğrulanmış Brüt Ağırlığı anlamına gelmektedir.

Bağlam elverdiği ölçüde, tekil terimler için yapılan tanımlar çoğulları ve çoğul terimler için yapılan tanımlar tekilleri için de geçerlidir.

2. Koşulların Uygulanması

İşbu Koşullar, DPWY tarafından sunulan tüm Hizmetler için geçerlidir. DPWY ile ilişki içinde bulunan ya da Terminal’e giren veya DPWY ile başka bir biçimde iş yapan taraflar arasındaki diğer her türlü ilişki de bu Koşullara tabidir;

 • Müşteri, Malların, Ekipmanın ya da Geminin sahibi olduğunu veya bunların sahibi ve/veya ilgili başka kişiler tarafından bu Koşulları hem kendi adına hem de Mal, Ekipman veya Gemi sahibi ya da bunlarla ilgili diğer kişileri temsilen kabul etmeye yetkili kılındığını temin eder.
 • İşbu Koşullar, taraflar arasında mevcut ticari ilişkiyi düzenlemekte olup, her iki tarafın açık ve yazılı kabulü olmadığı müddetçe işbu koşullarda değişiklik yapılması mümkün değildir. DPWY’den hizmet alan taraflar, DPWY ile aralarında aksi yazılı şekilde düzenlenmediği müddetçe işbu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • İşbu Koşullar, aksi açık ve yazılı bir şekilde kabul edilmediği müddetçe, Hizmetlerle ilgili olarak Müşteri tarafından hazırlanan her türlü satın alma emri veya diğer yazışma ya da belgenin yazılı koşul ve şartları hariç, her durumda geçerlidir.
 • DPWY, istediği takdirde Hizmetlerin veya bir kısmının bir ya da daha çok taşeron ya da temsilci tarafından yürütülmesi yönünde düzenleme yapabilir.
 • “DPWY” ifadesi, kullanıldığı bağlama göre, şirketin çalışanlarını, temsilcilerini ve taşeronlarını da kapsar.
 • Uygulanması zorunlu bir mevzuat söz konusu ise, işbu Koşullar mümkün mertebe bahsi geçen mevzuata uygun şekilde yorumlanır. Yetkili bir mahkeme ya da hakimler heyetinin bu Koşullardan herhangi birinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetmesi halinde, Koşullar, ancak mevzuata uyum için gerekli olduğu ölçüde değiştirilir.
 • Müşteri, temsilcileri, taşeronları veya çalışanları ARS’yi kullanıyorlar ise, bu kullanım, Araç Rezervasyon Sistemi erişim ve kullanımına ilişkin koşul ve şartlara tabi olup, söz konusu koşul ve şartlara “http://www.dpworldyarimca.com/” adresinden ya da talep üzerine ulaşılabilir.
 • Müşteri, DPWY’nin hizmetlerinin bir kısmını, DPWY’e ait Web Portalı üzerinden oluşturulacak taleplerle sunacağını, bu hizmetlerin kullanımı için Web Portal kullanımının zorunlu tutulabileceğini kabul eder. Müşteri’nin portalı kendisinden veyahut da mücbir nedenlerden kaynaklı şekilde kullanamaması durumunda DPWY’den herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri Web Portalı kullanımı esnasında kendisine kullanım esnasında web üzerinden sunulacak portal kullanımına ilişkin diğer kuralları ve oluşabilecek ücretlendirmeleri de kabul etmiş sayılır.
 • İşbu Koşullar, DPWY ile Müşteri sıfatı taşısın ya da taşımasın Terminale giren herhangi bir üçüncü taraf arasındaki ilişkiyi yönetir. DPWY, herhangi bir Müşteri ya da Terminale giren diğer kişiler karşısında, bu Koşullar kapsamındaki sorumluluk sınır ve istisnalarına dayanma hakkına sahiptir. Müşteri, (ilgili sınır ve istisnalar dahil) bu Koşulları, her türlü taşeron, temsilci, çalışan ve diğer üçüncü taraflar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Terminale girme veya DPWY ile iş yapma talimatı verebileceği tüm kişilerin dikkatine sunacağını garanti eder.
 • Her Müşteri ya da Terminale giren diğer taraflar, DPWY, Terminal Yöneticisi, herhangi bir DPWY çalışanı veya DPWY’nin yetkili temsilcilerinden herhangi biri tarafından Terminal kullanımı, Terminale giriş ve buradaki Ekipmanların ya da Geminin kullanımına ilişkin olarak hazırladığı düzenleme, talimat ve direktiflerden haberdar olduğundan ve bunlara uygun hareket ettiğinden emin olmalıdır. Müşteri, (her türlü taşeron ve çalışan dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) Terminale girme talimatı verebileceği herhangi bir üçüncü tarafın, bahsi geçen nitelikte her tür düzenleme, talimat ve direktiften haberdar olmasını temin etmelidir.

3. Sunulan hizmetler

Bir Gemi, rıhtıma yanaştığında Terminale girmiş, rıhtımdan palamar çözdüğünde ise Terminalden ayrılmış sayılır.

Mal ve Ekipmanlar, şu durumlarda Terminale teslim edilmiş sayılır:

 • Gemi ile teslimat halinde, Mal ve Ekipmanların Geminin yükleme donanımından ayrılması veya DPWY’nin yükleme donanımı ile kaldırıldıktan sonra Gemiden ayrılmasıyla birlikte;
 • Gemi dışında bir vasıtayla teslimat halinde, Mal ve Ekipmanların Terminale girmesiyle birlikte.

Mal ve Ekipmanlar, şu durumlarda Müşteriye teslim edilmiş sayılır:

 • Gemiye teslimat halinde, Mal ve Ekipmanların Geminin yükleme donanımıyla Terminalden kaldırılması ya da DPWY’nin yükleme donanımıyla Gemiye yerleştirilip donanımdan ayrılmasıyla birlikte;
 • Kara ya da demiryolu ile teslimat halinde, Mal ve Ekipmanların taşıyıcı araca yerleştirilmesiyle birlikte.

İşbu Koşullar saklı kalmak kaydıyla, DPWY, herhangi bir zorunluluk altında olmaksızın şunları yapabilme hakkına sahiptir:

 • Tehlikeli bir durum veya can, çevre ya da mal güvenliğini tehdit eden bir tehlike veya başka bir acil durum halinde Mal ve Ekipmanları haber vermeksizin derhal uzaklaştırıp imha etmek;
 • Konteynerleri açmak, Malları denetlemek veya can, çevre ya da mal güvenliğini tehdit ettiğini veya edebileceğini düşündüğü Mal ve Ekipmanları elleçlemeyi, hareket ettirmeyi veya bunlarla çalışmayı reddetmek;
 • ARS ya da DPWY veya başka bir kişi tarafından veya onun adına kullanılan veya işletilen başka bir bilgisayar ya da işletim sistemi vasıtasıyla girilmiş ve Müşteri, temsilcileri veya çalışanlarına Mal ve Ekipmanların DPWY’den sevkini talep etmek ya da kolaylaştırmak için verilmiş her türlü veri, rakam, şifre ve bilginin güvenli bir şekilde tutulmasından Müşteri sorumludur. DPWY; Mal ve Ekipmanları sevketmesi ya da ARS veya bu tür bir bilgisayar ya da işletim sistemine girilmiş doğru veri, rakam, şifre veya diğer bilgileri kullanan bir tarafa sevkedilmesine izin vermesi halinde, söz konusu veri, rakam, şifre ya da bilgilerin açıklanması veya Mal ve Ekipmanların doğru veri, rakam, şifre ya da bilgiler olmadan sevkedilmesinde kasıtlı suistimal veya ağır ihmali olmadığı müddetçe, sevk konusunda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DPWY’nin bu tür bir ifşaat ya da sevkiyat konusunda kasıtlı suistimali veya ağır ihmali olduğunu kanıtlamak Müşterinin sorumluluğundadır.

 • Müşteri, çalışanları tarafından (ve ilişkide olduğu her türlü temsilci ya da bağımsız yüklenicinin çalışanlarının) yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik veya farklı bir vasıtayla DPWY’ye talimat verilmesi veya (Müşteri Web Portalı ve ARS dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) DPWY tarafından işletilen, yönetilen veya kullanılan her türlü elektronik servise ya da sisteme bilgi girilmesi konusunda kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için gereken eğitim ve yeterliğe sahip olduğunu taahhüt eder. Müşteri ayrıca söz konusu kişilerin talimat vermeye ve bilgi girmeye tam yetkili olduklarını da garanti eder.
 • - Müşteri, Malların nakliyesi, elleçlenmesi ve taşınması ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uymayı taahhüt eder. Müşterinin söz konusu yerel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uymamasından ya da bundan doğabilecek sonuçlardan DPWY sorumlu tutulamaz. İşbu Koşullar kapsamında, Müşteri, DPWY’yi bu tür mevzuat ve düzenlemelere uyulmaması ve bu durumdan doğabilecek sonuçlardan beri tutup tazmin etmeyi kabul eder.
 • Mal ve Ekipmanların Terminale sevkedilmesinden önce Terminal Yöneticisine aksi yönde yazılı bilgi verilmediği müddetçe, Müşteri, Terminale sevkettiği, yönlendirdiği veya orada bulunmasına neden olduğu her türlü Mal, Ekipman ya da Geminin:
  • Terminale sevkedildikleri ve/veya burada bulunacakları şekliyle can, mal ve çevre güvenliğini tehdit eder nitelikte veya herhangi bir başka biçimde tehlikeli, zehirli ya da yanıcı olmadığını veya olma ihtimali taşımadığını;
  • toksik olmadığını ya da herhangi bir zararlı toz, gaz, duman, sıvı veya radyasyon yayma ihtimali taşımadığını;
  • hastalıklı, kirli, çürük veya mantar atağına maruz olmadığını ve Terminalde bulunacağı süre zarfında da olma ihtimali taşımadığını;
  • aşırı sıcak veya aşırı soğuk olmadığını ve Terminalde bulunacağı süre zarfında da olma ihtimali taşımadığını;
  • hiçbir kişi, başka bir Mal ya da Ekipman ya da Gemi, Terminal veya yakın çevre nezdinde ve genel olarak kontaminasyona yol açmayacağını veya bunlar karşısında bir tehlike, zarar, kirlilik ya da hasar yaratmayacağını;
  • sıcak, soğuk, nem, tuz, çalınma, diğer Mallara fiziksel yakınlık veya yanıcılık özelliğinden kaynaklanabilecek zafiyetler sebebiyle, (DPWY ile Müşteri arasında yazılı olarak kararlaştırılmış olabilecek koşullar hariç) saklanması için özel bir koruma gerektirmediğini; açık alanda veya Terminalde ayakta duracak biçimde bırakıldığı ya da DPWY ile yazılı olarak öyle kararlaştırılmışsa kapalı ortamda tutulduğu takdirde emniyette olacağını;
  • içerisinde yasadışı yollarla temin edilmiş denetimli ilaçlar, kaçak mallar, pornografik veya başka tür yasadışı malzemeler bulunmadığını;
  • yürürlükte bulunan tüm Devlet ve Yerel Yönetim Düzeyindeki Düzenleme, Kanun ve Yönetmelikler (şüpheye yer bırakmamak adına, Mevzuat, Yönerge, Talimat ve diğer Düzenlemeler ile bunlarla ilgili her türlü Mahkeme ve yasama organını kapsar) ile Uluslararası Denizcilik Örgütü Tüzüğü, uygulama talimatları ve düzenlemelerine uygun, doğru ve yeterli şekilde doldurulduğunu;
  • her türlü nakliye, yük elleçleme, sevkiyat, gümrük ve benzeri amaca uygun ve yeterli biçimde işaretlenmiş, doğru şekilde belgelendirilip etiketlenmiş olduğunu;
  • içeriğinin tehlikeli olması halinde bu doğrultuda elleçleme için alınması gereken tedbirleri gösteren ve (bu tür bir Mal, Ekipman veya Gemiden herhangi zararlı bir şeyin kaçması durumunda) elleçleme sürecinde yer alması veya söz konusu Mal, Ekipman veya Gemi ile temas etmesi muhtemel herkesin sağlık ve emniyetini güvence altına almaya yönelik doğru uyarıları üzerinde bulundurduğunu;
  • amaca uygun ve DPWY ile ona ait Ekipmanlar ve DPWY çalışanları tarafından elleçlenmeye veya başka bir şekilde ele alınmaya hazır durumda olduğunu taahhüt eder.
 • Müşteri, DPWY’nin veya Terminali kullanan diğer kişilerin güvenli ve verimli çalışmasını olumsuz etkileyebilecek her türlü vaka ve olayı derhal Terminal Yöneticisine bildireceğini ve her türlü tehlike ve sorunlu durumu kontrol altına almak ve bertaraf etmek için DPWY’nin gerekli görebileceği makul nitelikte tedbiri masrafları kendisine ait olacak şekilde alacağını taahhüt eder. Yukarıda belirtilen hususlar geçerli kalmak kaydıyla, Müşteri, DPWY’nin ihmalinden kaynaklananlar hariç, bu tür vaka ve olayların yol açacağı her türlü maliyet, ceza, hak talebi, tazminat ve diğer zararlardan DPWY’yi beri tutacak ve tazmin edecektir.
 • Mal, Ekipman veya Geminin güvenli ve etkin bir şekilde idare edilebilmesi açısından, DPWY’nin sunduğu Hizmetlerle ilgili tüm yük beyannameleri, teslimat ordinoları, alt talimatlar, yük ordinoları/sevkiyat ihbarları, konşimentolar, mal senetleri, mal elleçleme talimat ve emirleri, Hizmet alımından önce Müşteri Hizmetleri departmanımıza iletilmelidir. Sözlü olarak verilen tüm talimatlar, yukarıda belirtildiği şekilde yazılı olarak da teyit edilmelidir.
 • DPWY, Hizmetlerini sunarken makul çerçevede mümkün olduğunca hızlı hareket edecektir, ancak kendisi ile yazılı olarak yapılmış aksi yönde bir anlaşma bulunmadığı müddetçe, her ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın hiçbir gecikmeden sorumlu tutulamaz. Arada bu tür bir sözleşme var ise, DPWY’nin sorumluluğu, işbu Koşulların 6. maddesinin (d) fıkrasında belirtilen hususlarla sınırlı olacaktır.
 • Terminalden Gemiye veya Gemiden Terminale teslim esnasında herhangi bir sebepten dolayı teslim edilemeyen Mal ve Ekipmanlar, ilgili risk ve masraf Müşteriye ait olmak üzere rıhtıma ya da Terminalin başka bir bölgesine koyulacaktır. Rıhtım kirası dahil olmak üzere DPWY tarafından talep edilecek ücretler Müşteri tarafından ödenecektir. Müşteri istediği takdirde ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgileri DPWY’den alabilecektir.
 • Vergi, gümrük, göç, liman düzenlemeleri, çevre gibi konularla ilgili mevzuatlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki mevzuat kapsamında düzenlenen her türlü formalite, prosedür ve düzenlemeye ve resmi daire ve idarenin; Mallar, Ekipmanlar ya da Gemi ile ilgili her türlü talimat ve uygulamasına uygun hareket edilmesinden Müşteri tek başına sorumludur. DPWY, Müşteriden veya devlet daireleri ya da idareden kaynaklanan fiil ve ihmallerden her ne şekilde olursa olsun sorumlu tutulamaz.
 • Sevkiyat için Terminale karayoluyla getirilen tüm Mal ve Ekipmanların beraberinde standart yük ordinoları ile gümrükleme prosedürleri açısından gerekli diğer her türlü evrakı ve gerekiyorsa tehlikeli mal bildirimi de bulunmalı ya da bunlara denk ayrıntılı bilgileri Müşteri Hizmetleri departmanımıza iletilmelidir.
 • DPWY ile yazılı olarak kararlaştırılmış alternatif düzenlemelere tabi olmak kaydıyla, her türlü standart yük ordinosu, (gerekli hallerde) tehlikeli mal bildirimi, sıcaklık kontrol belgesi, Müşteri Web portalına yapılacak girişler ya da 3. maddenin (o) fıkrasında ifade edildiği şekilde Mal ve Ekipmanların beraberinde bulunması gereken diğer evraklarda işaretler ve paket sayısı, Malların açıklamaları, brut ağırlık, her türlü ağırlık dengesizliği, kübik ölçüler, (gerekli hallerde) Malların sevkedileceği Gemi ya da limanın adı, mallara ilişkin her türlü özel taşıma veya depolama şartı ve fatura kesilecek Müşteri ya da şirketin adı ve adresi belirtilmelidir.
 • Tehlikeli, zararlı ya da zehirli Mal ve Ekipmanlara ilişkin standart yük ordinoları ya da tehlikeli mal bildirimleri, açık bir şekilde amacına uygun olmalı, Müşteri Web Portalına girilen veya Müşteri Hizmetleri departmanımıza bildirilen, IMDG Sınıfı ve BM numarasını da içermeli ve Mal ve Ekipmanlar, belirtilen yasal düzenlemelere uygun şekilde etiketlenmelidir.
 • Müşteri, kendisi tarafından ya da adına verilen her türlü bilgi ve evrağın doğruluğunu ve yine kendisi tarafından ya da adına sağlanan her türlü paket, işaret ve bilginin yeterliliğini garanti eder. DPWY, bu tür bilgi, evrak, paket ya da işaretleri denetlemek, kontrol etmek veya doğrulamakla yükümlü değildir ve bunların sahip olduğu veya yol açabileceği hata ve kusurlardan sorumlu tutulamaz.
 • Müşteri, Türkiye’de sağlığa zararlı maddelerle ilgili olarak yürürlükte bulunan kanunların öngördüğü evraklar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, DPWY’nin mükellefiyetlerine, düzenlemelere, kural ve koşullara uymak adına ihtiyaç duyabileceği tüm evrakları DPWY’ye sağlayacaktır. Her türlü malzeme güvenliği bilgi formu da bu evraklara dahildir.
 • DPWY, Müşteri ya da herhangi bir üçüncü taraf için veya bunların namına sigorta düzenlemez. Müşterinin talimatı veya yönlendirmesiyle ya da Müşteri adına Terminal sahasına giriş yapabilecek her türlü Mal, Ekipman, Gemi, taşeron, temsilci veya kişi ile ilgili olarak sigorta düzenlemek ya da düzenlenmesini temin etmek, münferiden Müşterinin sorumluluğundadır.

4. Ücretler, masraflar ve ihtiyati hacizler

Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı müddetçe, tüm ücretler aşağıdaki hususlara göre ödenecektir:

 • Gerek gemilerin rıhtıma yanaşması ile ilgili Hizmetler için gerekse de diğer tüm ücretler peşin olarak tahsil edilir.
 • Bununla birlikte, gerekli şartlar oluştuğunda vade imkanı sunmak, DPWY’nin takdirine bağlıdır.
 • Böyle bir vade imkanı sunulması durumunda, Müşteri vade tarihinde ödeme yapmaz, iflas eder (yeniden yapılanma ya da şirket birleşmesi durumları hariç), zorunlu ya da gönüllü tasfiye edilirse, Müşteriye ve/veya varlıklarının tamamına ya da bir kısmına kayyum, idareci kayyum, tasfiye memuru atanırsa, Müşteri temlik ya da konkordato yoluna giderse, herhangi bir yargı bölgesinde eş veya benzer bir tasfiye durumuna maruz kalır ise Müşterinin DPWY’ye borçlu olduğu toplam tutar derhal muaccel olur;: DPWY bu durumda;

Mevcut her türlü hukuki hakları ve kanun yolları saklı kalmak kaydıyla, DPWY dilediği zaman tek taraflı şekilde Müşteriye yönelik Hizmetlerini erteleyebilir veya askıya alabilir, Hizmet vermeyi reddedebilir ya da Müşteri nezdindeki her türlü Hizmet talimatını iptal edebilir.

 • Müşteriden alacaklı olduğu her türlü bedelin Müşteri tarafından ödenmesini sağlamak amacıyla elindeki tüm Mal, Ekipman ve Gemiler üzerine her türlü ihtiyati haciz ve haciz koyabilir;
 • DPWY, bu kapsamda haciz hakkını kullandığı takdirde, haczedilen her türlü Mal, Ekipman ve Geminin Tesis içinde muhafaza edilmesi durumunda muhafaza edildiği süre için ardiye ücreti uygulanabilecektir. Ayrıca, ekipman demuraj ve kira bedelleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla başka bedeller de tahakkuk edebilir. Söz konusu ardiye bedelleri ve diğer masraflar Müşteri hesabına yazılacak olup, Müşteri, DPWY’yi bu bedel ve masraflardan beri tutacaktır.
 • DPWY, haciz hakkını kullandığı takdirde, ilgili Mal, Ekipman ya da Gemiyi Müşteriye vekaleten ya da onun hesabına satabilir, imha edebilir ya da başka bir işleme tabi tutabilir ve buradan elde edilecek geliri Müşterinin borçlu olduğu toplam meblağdan düşer.
 • Borçlu olunan meblağın ve Malların depolama, satış, imha ve işlem maliyetleri ile bunlardan kaynaklanabilecek diğer bedellerin ödenmesinin ardından kalan her türlü bakiyenin hesabının Müşteriye iletilmesiyle birlikte, DPWY’nin ilgili Mal, Ekipman ve Gemiler nezdinde hiçbir yükümlülüğü kalmayacaktır.
 • İhtiyati haciz koyulan Mal, Ekipman ya da Geminin çürüme, bozulma ya da diğer Mal, Ekipman, Gemi ya da mülke zarar verme ihtimali olduğunda ya da DPWY’nin bunları can ve çevre güvenliği karşısında tehdit oluşturduğunu düşünmesi durumunda, Madde 4(g)(iv) kapsamında Mal, Ekipman ya da Gemilerin satılması, imha edilmesi veya işlenmesine ilişkin tebligat süresi uygulanmaz. Bu gibi durumlarda, borç muaccel olur olmaz Mal, Ekipman ve Gemileri satma, imha etme veya işleme hakkı doğar. DPWY, Malları satma, imha etme ya da başka bir bir işleme tabi tutma niyetini Müşteriye ya da söz konusu Mal, Ekipman veya Gemiyle ilgili diğer kişilere bildirmek için makul gayreti gösterecektir.

5. SOLAS Sözleşmesinde Değişiklik ve Konteyner DBA’ları

 • Müşteri, SOLAS Sözleşmesinin VI. Bölümünün 2. kuralında yapılan (DBA’yı zorunlu hale getiren) değişikliği, kargo yüklü bir konteynerin DBA’sına ilişkin temel ilkeleri ve yetkili merciler tarafından hazırlanmış diğer tüm ilkeleri (“Temel İlkeler”) dikkate almalıdır.
 • Müşteri, DPWY’nin web sitesini ve şirketin Temel İlkelere ve SOLAS Sözleşmesine uygun hareket ederek DBA hizmeti sunmak amacıyla bu sitede detaylı olarak yer verdiği DBA Prosedürlerini de dikkate almalıdır. DPWY’nin DBA Prosedürlerine şuradan ulaşılabilir: http://www.dpworld.com.tr/tr/liman-hizmetleri/dogrulanmis-brut-agirlikdba
 • DPWY’nin DBA Prosedürlerinde zaman zaman değişiklik yapılabilir. Müşteri, DPWY’nin web sitesini ve Müşteri portalını inceleyerek bu tür değişikliklerden haberdar olmalıdır.
 • Müşteri, DPWY’nin DBA Prosedürlerine uyacağını garanti etmekte olup, bu prosedürlere uygun şekilde ya DPWY’ye veya herhangi bir başka ilgili tarafa DBA’yı bildirecek ya da DPWY’ye DBA’yı tespit edip bildirme talimatı verecektir.
 • Müşteri, DPWY’nin DBA Prosedürlerine uygun hareket etmediği takdirde:
  • DPWY, tamamen kendi isteğine bağlı olarak, ancak herhangi bir zorunluluğu bulunmamak kaydıyla, DBA tespiti için ayarlama yapabilir. Bu durumda, DBA tespiti ile ilgili her türlü ücret ve maliyetten Müşteri sorumlu olacaktır;
  • DPWY, Malların ve herhangi bir konteynerin sevkıyatını askıya alabilir ve bu tür Mal ve konteynerlerin masrafı ve riski tamamen Müşteriye ait olmak üzere ardiyeye alınması için ayarlama yapabilir;
  • DPWY’nin ilgili Mal veya konteynere ilişkin olarak öne sürebileceği her türlü ücret Müşteri tarafından ödenecektir;
  • Müşteri, bu tür bir kusur nedeniyle DPWY’nin uğrayabileceği veya maruz kalabileceği her türlü hak iddiası, maliyet, talep ya da kayıp karşısında DPWY’yi tazmin edecek ve bunlardan beri tutacaktır.
 • DPWY, tamamen kendi isteğine bağlı olarak, ancak herhangi bir zorunluluğu bulunmamak kaydıyla, herhangi bir konteynerin DBA’sını kontrol edebilir. DPWY, Müşteri tarafından bildirilen DBA’nın yanlış olduğu kanaatine varırsa, söz konusu DBA’yı değiştirebilir. Müşterinin bildirdiği DBA doğru olsun ya da olmasın, DPWY, web sitesinde yayınladığı tarifeye uygun şekilde DBA kontrolü için ücret talep etme hakkına sahiptir. DPWY, DBA sı olmayan konteynerlere bu hizmeti verir ve tarifeye uygun faturalandırır.
 • Müşteri, DPWY’nin, Liman Başkanlığı ve ilgili Malların ya da konteynerin taşınması veya elleçlenmesi ile ilgilenen ya da alakadar olan her türlü taşımacı ya da servis sağlayıcı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir sebeple DBA’nın açıklanmasını şart koşabilecek tüm taraflara bu bilgiyi verebileceğini kabul eder.
 • Müşteri, SOLAS Sözleşmesi çerçevesinde, ilgili Malların ya da konteynerin taşımacısı olduğunu veya bunların taşımacısı tarafından DPWY’ye şirketin DBA Prosedürlerine uygun şekilde Hizmet sunma talimatı vermeye yetkili kılındığını garanti eder.
 • DPWY’nin DBA Prosedürlerine ilişkin ücret tarifesi şirket web sitesinde belirtilmiş olup, ilgili sayfaya Madde 5(b)’deki bağlantı üzerinden ulaşılabilir. Müşteri, söz konusu ücretleri ödemeyi kabul eder.

6. Yükümlülükler

a) DPWY, doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan hiçbir kayıp, hasar, gecikme, hata ya da ihmalden sorumlu tutulamaz:

 • Salgın hastalık veya da salgın hastalık tehdidi hallerinde önlem almak, yayılmayı önlemek, karantina koşullarına tabi tutulmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere salgın hastalıklarla mücadele kapsamında vuku bulacak uygulamalar nedeniyle DPWY’nin operasyonu gerektiği şekilde gerçekleştiremediği durumlar,
 • Fırtına, bora, sel ya da yıldırım düşmesi veya Borçlar Kanununun 136. maddesi ve takip eden ilgili maddeler kapsamındaki herhangi bir başka olay dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mücbir Sebepler;
 • Savaş ya da saldırı nitelikli askeri harekat, isyan, başkaldırı veya halk ayaklanması;
 • Herhangi bir hükümetin, kamu organının ya da kamu benzeri organın, resmi, yasal veya yerel makamın ya da organın emirleri;
 • Grev, lokavt ya da diğer işçi eylemleri;
 • [Mal ya da Ekipmanın] elleçlenmesi için DPWY tarafından taahhüt altına girilmiş hizmetler dışında DPWY tarafından yapılmamış mal paketlemesi, paletlenmesi, sarımı gibi başkaca taraflar tarafından verilmiş hizmetlerdeki kusurlardan DPWY sorumlu değildir.
 • - Müşteri, gönderici, alıcı veya Mal, Ekipman ya da Gemi ile ilgili herhangi bir başka kişinin veya bunların adına hareket eden kişilerin (çalışanları, temsilcileri veya taşeronları gibi) hareket veya ihmalleri;
 • Mal, Ekipman ya da Geminin terminale teslim edilmesinden önce veya bunların terminalden ayrılmasından sonra gerçekleşen her türlü fiil, husus, olay ya da durum;
 • Mal ve/veya Ekipman ve/veya Geminin niteliği gereği kırılma, paslanma, çürüme, kuruma, sızıntı, fire, malın kendine has ya da gizli kusurlar veya malın kendisinden kaynaklanan ya da doğal bozulma;
 • Mal ve/veya Ekipman ve/veya Geminin üzerindeki işaret ve sayıların ya da Mal veya Ekipmanın pakedinin yetersiz olması;
 • Geminin yanaşabilmesi için iskelede yer olmaması, yeterli personel bulunmaması, tesis kaynaklı aksaklıklar, yakıt veya elektrik sıkıntısı, iskelelerde su derinliğinin yetersiz olması;
 • Terminal çevresinde üçüncü taraflardan ya da doğal afetlerden kaynaklanabilecek kirlilik veya kontaminasyon gibi, DPWY’nin önleyemeyeceği veya gereken özeni gösterse dahi sonuçlarının önüne geçemeyeği her türlü sebep ya da olay.

b) DPWY’nin kasıtlı suistimalinden veya ağır ihmalinden kaynaklananlar hariç, aşağıdakilerden doğan her türlü hak talebi, hasar, kayıp ve masraf karşısında DPWY tazmin edilecek ve bunlardan beri tutulacaktır:

 • Müşteri, alıcı veya göndericinin ya da Mal ve/veya Ekipmanların veya Geminin sahibi ya da ilgilisinin fiil, ihmal veya talimatları;
 • Malların ve/veya Ekipmanın ve/veya Geminin niteliği ve/veya kusurlu durumu;
 • Bu koşullar ya da başka bağlamlar kapsamında Müşterinin DPWY’ye verdiği veya borçlu olduğu herhangi bir teminat ya da yükümlülüğün ihlali;
 • Söz konusu Mallar ve/veya Ekipmanlar ve/veya Gemi ile ilgili olarak, resmi makamlarca alınan her türlü vergi, resim, harç, depozito ve masraf ile resmi makamların koşullarının yerine getirilmesi amacıyla yapılan her türlü harcama;

c) DPWY’nin yükümlülükleri hiçbir koşulda aşağıda yer alan maddi limitlerin üzerinde olamaz:

 • Gemilerin ve/veya gemi teçhizatının hasar gördüğü durumlarda, toplamda 3.000.000 (üç milyon) dolarla sınırlı olmak kaydıyla, hasarın onarım maliyeti ile Gemi ya da teçhizatın değerinden hangisi daha düşük ise;
 • Ekipmanın hasar gördüğü ya da Ekipman kaybı yaşanan durumlarda, olay başına 3.000 (üç bin) dolarla sınırlı olmak kaydıyla,

d) DPWY’nin, Malların veya Ekipmanın ve/veya Geminin herhangi bir şekilde gecikmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer her türlü taleple ilgili yükümlülüğü, talebin konusunu oluşturan Mal veya Ekipman ve/veya Gemi ile ilgili olarak sunduğu hizmetler için talep ettiği ücretten fazla olamaz.

e) DPWY; (doğrudan veya dolaylı) kâr kaybı, pazar payı kaybı, itibar kaybı, gelecek veya öngörülen satışlardan kayıp, fırsat kaybı, üretim kaybı ya da tesiste işlerin durması, hasar, maliyet ya da Müşteri tarafından yapılan veya ödenmesi gereken masraflar ile diğer her türlü endirekt kayıp dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, niteliği veya meydana geliş şekli ne olursa olsun hiçbir dolaylı kayıptan sorumlu tutulamaz.

 • DPWY; Gemi, Mal ya da Ekipmanın terminale girmeden önce veya terminalden ayrıldıktan sonra uğradığı hasar, gecikme ya da diğer kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Müşteri, söz konusu taleplerin DPWY, çalışanları ya da temsilcilerinin kusur veya görev ihmalinden kaynaklanıp kaynaklanmamasına bakılmaksızın, her ne nam altında ve her kim tarafından ortaya atılmış ya da tercih edilmiş olursa olsun, DPWY’yi işbu Koşullar çerçevesindeki yükümlülüklerini aşan her türlü dava, maliyet ve talep karşısında tazmin edecek ve bunlardan beri tutacaktır.
 • Mallarla ilgili tüm ithalat harçları, ihracat harçları, cezalar, ücretler ve gümrük resimlerinden Müşteri sorumludur. Müşteri, gümrük antreposundaki Mallarla ilgili olarak herhangi bir devlet organı ya da yasal organ tarafından yöneltilecek her türlü hak talebi ve de diğer maliyet, ücret ve masraf karşısında DPWY’yi tazmin edecek ve bunlardan beri tutacaktır.
 • Burada bahsedilen yükümlülüklerle ilgili sınır ve muafiyetler; sözleşme, haksız fiil, ihmal, emanet vb. durumlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığna bakılmaksızın, DPWY’ye karşı her türlü hak talebi için geçerlidir.
 • Müşteri, hak talebine neden olan kaza veya olay kapsamında uğradığı zararın değerinin 3.000 doları aşmadığı durumlarda DPWY’den hak talebinde bulunmayacaktır.

7. Süre sınırları ve bildirimler

a) DPWY’ye yöneltilecek her türlü hak talebi aşağıdaki süreler gözetilmek suretiyle yazılı olarak iletilmelidir. Vaktinde iletilmeyen talepler hak kaybına neden olabilecektir.

 • Mal, Ekipman veya Gemide hasar ya da kısmi kayıp olması halinde, söz konusu Mal, Ekipman ya da Geminin Terminalden ayrılmasını takiben 7 gün içerisinde;
 • Mal, Ekipman ya da Gemide tam hasar olması halinde, Müşterinin makul bir süre zarfında hasarı fark ettiği tarihi takip eden 7 gün içerisinde;
 • Diğer tüm hallerde, Terminalden ayrılışı takip eden 14 gün içerisinde.

8. İlgili Kanun ve Yargı Yetkisi

 • İşbu Koşullar ile bunlara tabi her türlü akit veya ilişki, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından yönetilir. Koşullardan ya da (sözleşmeye dayalı olsun ya da olmasın) bu Koşullara tabi ilişkilerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 • İşbu Koşullardan ya da (sözleşmeye dayalı olsun ya da olmasın) bu Koşullara tabi ilişkilerden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

DP World Yarımca Standart Çalışma Koşulları Versiyon BA24022020